عمومی

نسخه بندی معنادار

وقتی نرم افزار، وب سایت و یا اپلیکیشنی طراحی می کنیم بهتر است که برای نسخه بندی آن از روش اصولی و استاندارد استفاده شود. این کار به کاربران و یا هر کسی که از برنامه استفاده می کند دید درست و منطقی از برنامه می دهد و به راحتی متوجه می شود که اپلیکیشنی که استفاده می کند در چه وضعیتی است و اگر آپدیت شود به راحتی می توان تشخیص داد که آپدیت جدید چه تغییری در برنامه ایجاد کرده. مثلا آیا این آپدیت جدید آپشن یا ویژگی جدیدی به برنامه اضافه کرده یا صرفا یک باگ برطرف شده. به همین دلیل همیشه سعی کنید که اپ ها و به طور کلی تمام برنامه های خودتان را به طور اصولی و استاندارد نسخه بندی کنید.

نمره خام
عمومی

نمره خام و نمره تراز چیست؟

احتمالا اولین قسمتی که در کارنامه به آن نگاه می کنید نمره خام است. این نمره خام چیست و چگونه محاسبه می شود؟ نمره خام عبارت است از نمره ای که توسط هر داوطلب در هر درس چه اختصاصی و چه عمومی کسب شده است که به درصد بیان شده می شود. محدوده نمره خام هر درس بین %۳۳٫۳۳- تا %۱۰۰ می باشد. به این معنی که اگر داوطلبی به همه ی پرسش های یک درس پاسخ غلط داده باشد نمره وی %۳۳٫۳۳- خواهد شد و اگر به تمام پرسش های یک درس پاسخ صحیح داده باشد نمره وی %۱۰۰ خواهد شد. در محاسبه نمره خام نمره منفی هم لحاظ می شود به این صورت که هر سه پاسخ غلط یک پاسخ صحیح را از بین می برد. (هر غلط ۱٫۳ نمره کسر می کند).